Col·legi SA REAL  · Avinguda d’Ignasi Wallis, s/n · 07800 · Eivissa · info@sareal.es                                                                                    Copyright © Sa Real 2013. Todos los derechos reservados. Inici El Col·legi Projecte Educatiu Activitats Extraescolars Instal·lacions Serveis Complementaris Secretaria La vida escolar del centre es desenvolupa a partir de la   Comunitat  Educativa, formada pels pares, professors/es, personal no docent i alumnes. Pares: són els primers educadors dels seus fills. La seva presència en el Centre,  el seu contacte i estreta col·laboració amb els professors, és de primordial  importància. La Direcció del Centre estarà atenta a les seves iniciatives, sempre  canalitzades des dels seus òrgans representatius, especialment l'Associació de  Pares. Professors: amb la seva competència professional, acollida dels valors cristians i  integrat de vida, apropament als alumnes, especialment als més necessitats  d'ajuda, els professors són impuls i recolzament de la vida del Centre Educatiu.  Cada professor/a valora, respecta i tracta de posar en pràctica el contingut del  Caràcter Propi de Centre, plasmat  en el Projecte Educatiu, i assumeix les  responsabilitats establertes a través del Reglament de Règim Interior. Personal no docent: amb el seu "saber fer" i el testimoni de la seva vida  contribueixen a que els alumnes apreciïn la responsabilitat, l'ajuda als demés i el  treball de cada dia. Alumnes: amb l'activitat escolar i la participació en la vida del centre, fan  possible que puguin arribar a les metes educatives que promou el conjunt de la  Comunitat Educativa. La Comunitat Educativa roman unida pel fet d'exercir una missió compartida entre tots  els seus membres: la formació integral dels seus alumnes segons les "metes  educatives" que assenyala el Projecte Educatiu de Centre i es concreten a la  Programació General Anual.    Educació Infantil  1r cicle Primària 2n cicle Primària 3r cicle Primària Departament d’Orientació Calendari Contacte Cartes al director  Sugerències  Organigrama del centre  Sugerències  Contacte  Contacte Cartes al director  Sugerències  Organigrama del centre  Sugerències  Contacte