Responsable

CC SA REAL (Fundación D. Isidor Macabich)

C.I.F.: G07786981

Inscrita al Registre de Fundacions del Govern Balear, amb el número de registre FIB-B 27.

Adreça:
Avinguda Ignasi Wallis s/n, 07800 d’Eivissa (Illes Balears)
Telèfon:
971 315 424
Adreça electrònica:
info@sareal.es
Delegat de Protecció de Dades:
dpd@sareal.es

Finalitat

La finalitat principal per la qual tractarem la seva informació i la de l’alumne és per gestionar i proporcionar-li els serveis sol·licitats i poder oferir-li unes millors prestacions en l’àmbit dels serveis educatius, complementaris i activitats extraescolars oferts pel nostre centre.

Amb la mateixa finalitat, i per adequar els serveis a les necessitats de l’alumne, podem tractar les seves dades de salut, sempre amb el seu consentiment.

De la mateixa manera tractarem les dades de l’alumne, inclòs si són necessàries dades de salut, perquè el departament d’orientació (dedicat a donar suport a la tasca del centre i a tot el personal docent, en totes aquelles actuacions realitzades per assegurar una formació integral dels alumnes i l’adaptació dels processos d'aprenentatge en aquells estudiants de necessitats educatives de suport específic) realitzi les actuacions necessàries per complir els seus objectius, només si s’ha consentit expressament.

Per tal de mantenir-los informats, així com donar a conèixer a la resta de la societat els serveis oferts i les activitats realitzades, i sempre que hagi prestat el seu consentiment, utilitzarem les dades als quals ens ha autoritzat per a:

 • La seva publicació en els mitjans propis, com són publicacions en format de paper (revistes, agendes escolars, tríptics), a la pàgina web del centre www.sareal.es, així com a blogs i xarxes socials en les quals estiguem inscrits.

  Els comptes en xarxes socials i blogs poden pertànyer a empreses que no ofereixin un nivell de protecció adequat, pel fet de situar les dades en països no reconeguts per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que ofereixen un nivell de protecció adequat. Recomanem que revisi les polítiques d’aquests comptes, especialment les referides a la privacitat.

  Es disposa de diversos blogs per als diferents cicles educatius a blogspot.com:

  • https://ccsareal-infantil.blogspot.com/
  • https://ccsareal-1cicloprimaria.blogspot.com/
  • https://ccsareal-2cicloprimaria.blogspot.com/
  • https://ccsareal-1cicloeso.blogspot.com/
  • https://ccsareal-2cicloeso.blogspot.com/

  Es disposa de comptes a les següents xarxes socials:

  Xarxa socialEnllaç
  Twiter https://twitter.com/CCSaReal1
  Facebookhttps://www.facebook.com/CC-Sa-Real-113238408744970/
  Instagramhttps://www.instagram.com/ccsareal/?hl=es
  Youtubehttps://www.youtube.com/channel/UCA7LhZqtFvVqrdc8Q5NdYdA
 • La seva distribució als pares o tutors legals dels alumnes.
 • La seva exposició en zones d’accés públic, dins de les nostres instal·lacions.
 • La seva publicació en mitjans de difusió pública no comercial i en les revistes i publicacions d’àmbit educatiu.

Legitimació

Interès legítim del Responsable de Tractament

Correspon als serveis educatius sol·licitats expressament per vostè.

Execució d’un contracte

Correspon a la resta de serveis que vostè ens sol·liciti, com per exemple serveis de menjador i guarderia, assistència a activitats extraescolars, etc.

Consentiment de l’interessat

Correspon a aquells tractaments pels quals se sol·licita el consentiment exprés per poder-los realitzar, els tractaments principals identificats són:

 • Publicació de dades de l’alumne, com són noms i estudis que cursa; així com enregistraments audiovisuals i imatges en els mitjans propis del centre a publicacions en format de paper (revistes, agendes escolars, tríptics), la pàgina web, blogs i comptes a les xarxes socials en les quals estiguem inscrits, amb la finalitat de mantenir-los informats i donar a conèixer a la resta de la societat, els serveis oferts i les activitats realitzades.
 • Distribució de les dades identificatives i les imatges de l’alumne als pares o tutors legals dels alumnes.
 • Publicació d’imatges i el nom de l’alumne, així com els estudis que cursa, en mitjans de difusió pública no comercial i en les revistes i publicacions d’àmbit educatiu.
 • Exposició en zones d’accés públic, dins de les instal·lacions del Responsable de les dades personals dels alumnes, incloses les imatges.
 • Tractament de les dades de salut de l’alumne.
 • Tractament de dades de l’alumne pel departament d’orientació.

Terminis de conservació de les dades

Mantindrem les dades personals en la mesura en què les necessitem per tal d’utilitzar-les per a la finalitat per la qual va ser obtinguda i segons la base jurídica del tractament que se li aplica. Les conservarem mentre existeixi una relació contractual i/o comercial, o vostè no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades.

Les dades educatives necessàries per poder proporcionar-li els certificats acadèmics que pugui sol·licitar-nos es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat i en tot cas durant el període de temps mínim al fet que vingui obligat el Responsable.

De la mateixa manera, amb finalitats històriques de les activitats del centre, es conservaran els enregistraments audiovisuals i imatges juntament amb la identificació de qui corresponen, tret que l’interessat sol·liciti la seva supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament.

La resta d’informació produïda durant la seva permanència al centre serà destruïda passat un curs escolar des de la finalització de la seva estada al nostre centre escolar.

Comunicació de dades personals

A les entitats que correspongui segons la normativa vigent en matèria d’educació.

Les seves dades personals es transmetran o traspassaran a tercers quan això sigui necessari a l’efecte de la tramitació contractual o de la facturació, o bé si ho ha autoritzat prèviament.

En el marc de la matriculació de l’alumne, o mitjançant una sol·licitud específica, les seves dades se cediran a les següents entitats si vostè ho ha autoritzat expressament:

 • A l’APIMA SA REAL, amb C.I.F. G16507212, situada a l’Avinguda Ignasi Wallis s/n, dades personals de l’alumne i dels seus pares o tutors, entre els quals es troben les dades identificatives, de contacte, del curs escolar i de l’assistència a activitats subvencionades per l’APIMA i amb l’objectiu de poder participar i dur a terme la realització d’activitats o esdeveniments dins de les seves funcions pròpies.

  Si no ha consentit aquesta cessió de dades no podrà pertànyer a aquesta Associació i gaudir dels serveis que ofereix.

 • A l’entitat asseguradora que proporciona l’assegurança d’alumnes, Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS), amb C.I.F. G28747574 situada al carrer Santa Engracia 10-12 (Madrid), i solament les dades necessàries per prestar aquest servei com són les dades identificatives.

De la mateixa manera, si en el procés de matriculació o a qualsevol altre moment ha proporcionat el seu consentiment per a certs tractaments de les dades de l’alumne aquests seran publicats en mitjans d’accés públic:

 • Zones d’accés públic del centre.
 • Mitjans de difusió pública no comercial i en les revistes i publicacions d’àmbit educatiu.
 • Web, xarxes socials i blogs (veure l’apartat FINALITAT per a més informació).

La seva informació personal estarà a la disposició de les Administracions públiques, Jutges i Tribunals, així com de les forces i cossos de seguretat de l’estat per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament de les seves dades.

Drets

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades, així com retirar el consentiment prestat mitjançant les adreces, postal i electrònica, indicades a l’apartat Responsable.

Així mateix disposa del dret a reclamar davant l’Autoritat de Control, pot consultar més informació sobre els seus drets a www.agpd.es.

En l’exercici dels seus drets ha d’identificar-se, incorporant còpia de DNI o d’un document oficial vàlid que li identifiqui, així com especificar clarament el dret que exerceix.

Si ho desitja disposem de formularis a la secretaria del Centre, a:

Avinguda Ignasi Wallis s/n, 07800- Eivissa (Illes Balears)

O pot sol·licitar-los a l’adreça de correu electrònic:dpd@sareal.es

Obligacions i responsabilitats

Les dades sol·licitades en els formularis marcats com a obligatoris hauran d’emplenar-se i, en el cas que no els facilitessin, el Responsable podrà a la seva sola discreció denegar el corresponent servei.

No és obligatori emplenar les dades no marcades com a obligatòries, encara que es recomana fer-ho, amb la finalitat de poder oferir-los unes millors prestacions en l’àmbit dels serveis que oferim.

En cas que ens proporcioni dades de terceres persones, Vostè es responsabilitza d’haver obtingut el seu consentiment, que les dades siguin correctes i veraces i d’informar-li sobre els extrems recollits en aquest document.

Vostè respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat i actualització de les dades facilitades, reservant-se el Responsable el dret a excloure dels serveis registrats a tot aquell que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, d’acord amb allò establert en la legislació vigent i altra legislació aplicable, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers. El Responsable del Tractament i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de dades estan obligats a guardar el degut secret professional.

Vostè accepta les condicions establertes en signar els documents paper que ens lliuri o en prémer el botó corresponent als formularis web de recollida de dades.

Mesures de seguretat

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, d’acord amb allò establert en la legislació vigent i altra legislació aplicable, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers. El Responsable del Tractament i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de dades estan obligats a guardar el degut secret professional.

Modificacions d’aquesta Política de Privacitat

Revisarem i actualitzarem la informació de privacitat quan es produeixin modificacions en la legislació, en algun dels procediments de tractament d’informació personal o sigui necessari com a conseqüència de les revisions periòdiques que realitzarem, en aquest cas ho reflectirem en la data de l’última actualització del document.

Li recomanem revisar periòdicament aquesta Política de Privacitat.

Data última actualització: 3 de setembre de 2018