Informació general

El domini al que vostè ha accedit és un domini a Internet titularitat de la societat CC SA REAL (Fundació Diocesana Isidor Macabich) (d’ara endavant “CC SA REAL”) amb codi d’identificació fiscal G-07786981, domicili social a l’Avinguda Ignasi Wallis s/n, 07800 d’Eivissa (Illes Balears)1, i inscrit en el Registre de Fundacions del Govern Balear, amb el número de registre 1FIB-B 271.

Telèfon: 971 315 424 Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.

Es posa a la disposició dels usuaris, a més del propi domicili de CC SA REAL i l’apartat contacte de la pròpia web, la següent adreça de correu electrònic info@sareal.es, on podran dirigir les seves peticions, qüestions o reclamacions.

Objecte

El present lloc web ha estat creat i dissenyat per donar a conèixer i permetre l’accés general, a tots els usuaris d’Internet, a la informació relacionada amb els serveis prestats pel nostre centre educatiu.

CC SA REAL posarà els mitjans raonables perquè el contingut inclòs a la pàgina sigui exacte i estigui actualitzat.

Condicions d’ús i actualització de les polítiques

L’accés i ús d’aquest lloc web per la seva banda implica l’acceptació a les condicions generals establertes en aquest Avís Legal en el moment de l’accés, per això és convenient que llegeixi atentament les mateixes cada vegada que accedeixi al lloc web.

Així mateix, certs serveis prestats en el lloc web poden contenir condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, modifiquen i/o completen aquestes condicions generals. L’usuari ha de llegir atentament i acceptar les condicions particulars dels llocs als quals accedeix abans de la utilització d’aquests serveis.

CC SA REAL es reserva el dret a modificar les presents condicions sense previ avís, sempre que sigui necessari per adequar-les a qualsevol canvi legislatiu, reglamentari, jurisprudencial, administratiu o amb la finalitat d'adaptar-les a modificacions en els serveis prestats.

Es recomana als usuaris la lectura periòdica d’aquestes polítiques amb la finalitat de poder conèixer els canvis que se n’efectuïn.

Accés a la Web

Amb caràcter general vostè podrà accedir al lloc web de forma lliure i gratuïta. No obstant això, existeixen accessos a determinades àrees reservades del lloc web per a usuaris registrats, en aquest cas l’usuari ha de mantenir una estricta confidencialitat de la clau d’accés, per a això:

 • Els perfils d’accés i contrasenyes utilitzades han de ser confidencials, personals i intransferibles. És responsabilitat del titular de la mateixa l’ús que en faci d’ella.
 • L’usuari no ha de guardar la seva clau d’accés de forma llegible en arxius en disc, paper o qualsevol altre tipus de suport on pugui ser accessible.
 • El sistema de seguretat de dades està directament lligat a l’ús de contrasenyes. Aquestes han d’estar especialment protegides i qualsevol incidència que comprometi la seva confidencialitat ha de ser immediatament comunicada a CC SA REAL.

I en general prendrà totes les mesures necessàries a l’efecte d’assegurar i salvaguardar la confidencialitat de la seva contrasenya.

En la mesura en què així ho permeti la legislació aplicable, vostè accepta assumir la responsabilitat que procedeixi per totes les activitats realitzades des del seu compte o utilitzant la seva contrasenya.

CC SA REAL es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina, en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Així i tot, no es garanteix la fiabilitat, disponibilitat ni continuïtat del lloc web, en el cas que es presentin les causes abans indicades.

Responsabilitat

L’accés a la pàgina web és voluntari, i, per tant, responsabilitat de l’usuari, que serà responsable de tot efecte directe o indirecte que per l’ús que faci del lloc web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre lloc web, obligant-se l’usuari a mantenir indemne a CC SA REAL per qualssevol reclamacions derivades, directa o indirectament de tals fets. CC SA REAL no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest lloc o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a CC SA REAL, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació, ni dels retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a CC SA REAL, degudes a l’usuari, a tercers, o a supòsits de força major. CC SA REAL no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del lloc web.

CC SA REAL no es responsabilitza de la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir a través d’enllaços del lloc web. La funció d’aquests enllaços és d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet, en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Per tot això, CC SA REAL no serà responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços hipertextuals.

En cap cas CC SA REAL es fa responsable dels continguts publicitaris que pugui contenir el lloc web, són els anunciants els qui han de garantir que el material remès per a la seva inclusió en el lloc web es fa d’acord a la legislació aplicable. CC SA REAL no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris. L'ús de la pàgina Web per qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari, amb la qual cosa, accepta que l’ús està sota la seva exclusiva responsabilitat. L’usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que CC SA REAL posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, moral o ordre públic i en general, a fer un ús conforme a les presents condicions generals. En qualsevol cas, l’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que CC SA REAL pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès per aquest Avís Legal, o si escau, per les condicions particulars que siguin aplicable.

Obligacions dels usuaris de la web

Amb caràcter general l’usuari s’obliga al compliment de les presents condicions generals i qualsevol condició particular que s’estableixi en els serveis prestats, així com a complir els advertiments o instruccions d’ús contingudes en el lloc web i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d’utilitzar el lloc web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix i els béns o drets de CC SA REAL, els seus proveïdors, la resta d’usuaris o en general de qualsevol tercer.

Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors d’edat sense el consentiment exprés dels seus pares o representants legals, CC SA REAL no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l’usuari i per tant no pot constatar l’edat dels mateixos.

Concretament, i sense que això impliqui restricció alguna a l’apartat anterior durant la utilització de l’aquest lloc web, l’usuari s’obliga a:

 1. Facilitar informació veraç sobre les dades proporcionades en els formularis que possibiliten l’accés als serveis als quals accedeix i a mantenir-los actualitzats.
 2. No introduir, emmagatzemar o difondre a o des del lloc web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
 3. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant aquest lloc web cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el lloc, en qualsevol dels serveis proporcionats, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de CC SA REAL, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de CC SA REAL o en general de qualsevol tercer.
 4. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant aquest lloc web cap contingut que no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a la disposició d’un tercer.
 5. Guardar diligentment les contrasenyes d’accés als serveis que les requereixen i que s’ha subscrit, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’un ús indegut dels mateixos.
 6. No realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial a través del lloc web, i a no utilitzar els continguts i la informació del mateix per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altra fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
 7. No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’uns altres en la utilització del lloc web o en la utilització de qualsevol dels serveis del mateix, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol una altra forma.
 8. No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de CC SA REAL, els seus proveïdors o tercers.

Protecció de Dades

CC SA REAL compleix amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals. Veure l’establert a la nostra Política de Privacitat.

Ús de Cookies

Al CC SA REAL respectem la privacitat dels nostres visitants, per conèixer la informació sobre l’ús de cookies realitzat, consultar el següent enllaç Política de cookies.

Links al lloc Web

L’usuari d’Internet que vulgui introduir un link des d’aquest lloc web al seu propi haurà estar prèviament autoritzat, a aquest efecte, per escrit, per part del CC SA REAL titular de la Web.

Propietat Industrial i Intel·lectual

Tot el contingut del lloc web, entenent, a títol enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi de font (d’ara endavant, els continguts) incloent les marques, noms comercials o signes distintius són propietat de CC SA REAL, o si escau de tercers, tret que s’especifiqui el contrari.

Està prohibida la reproducció, transformació, distribució, publicació posada a disposició, extracció, retransmissió o la utilització, de qualsevol naturalesa, mitjà o procediment, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets.

No obstant això, l’usuari podrà visualitzar i obtenir còpia privada temporal dels continguts per al seu ús exclusiu personal i privat en el seu sistema informàtic, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació o alteració.

La infracció de qualsevol d’aquests drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com, un delicte castigat d’acord amb la legislació vigent. CC SA REAL, es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Les prestacions de serveis d’aquest lloc web i els requisits legals exigits per al mateix, es troben regulats en la corresponent normativa comunitària i en la legislació espanyola vigent aplicable.

Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o la utilització d’aquest lloc web se sotmet a l’exclusiva jurisdicció dels tribunals d’Eivissa (Illes Balears - Espanya).