La Política de Privacitat de COL·LEGI SA REAL està presidida pel compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic. L'objectiu d'aquesta Política és protegir la informació a Internet, de la mateixa manera que és protegida als altres mitjans. FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH és titular de COL·LEGI SA REAL i del lloc web www.sareal.es , i exposa en aquesta secció la Política de Privacitat sobre la informació de caràcter personal que l'usuari pot facilitar quan visiti el nostre lloc web.

1.- Definicions

Lloc web”: domini www.sareal.es que es posa a la disposició dels usuaris d'Internet. A efectes d'aquesta Política de Privacitat, es considera que formen part del domini i, per tant, del terme “lloc web”, els diferents blocs i espais web dels quals és titular FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH i que posa a disposició dels usuaris:

Així mateix s'informa que COL·LEGI SA REAL disposa de comptes o perfils a les següents xarxes socials:

Usuari”: persona física o jurídica que utilitza o navega pel lloc web.

2.- Ús i tractament de dades de caràcter personal.

En compliment del que estableix la normativa sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH us informa que les dades de caràcter personal proporcionades mitjançant l'emplenament dels formularis que figurenal lloc web seran incorporats a un fitxer titularitat de FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH, podent exercitar, d'acord amb el que assenyala l'apartat 4, els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i altres drets recollits als arts. 15 a 22 del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament General de protecció de dades - RGPD).

Si l'usuari decideix fer servir algun dels formularis web, les dades necessàries sol·licitades seran tractades amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud. En aquest sentit, l'alta corresponent en aquests formularis implica l'autorització expressa per part de l'usuari per a l'enviament d'informació a la seva adreça de correu electrònic i/o telèfon mòbil. Sobre la possibilitat d'exercir els drets en matèria de protecció de dades (vegeu apartat 4).

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, (d'ara endavant LSSICE) FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH no enviarà per correu electrònic comunicacions publicitàries que no hagin estat autoritzades pels usuaris.

En aquells casos on sigui necessari emplenar un formulari i fer clic al botó de validar o enviar, la seva realització implicarà necessàriament que hagi estat informat i, si escau, hagi atorgat el corresponent consentiment al contingut de la present política de privacitat. Així, sempre que FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH us sol·liciti dades de caràcter personal, inclourà un enllaç ("link") vinculat a la present Política de Privacitat amb el propòsit de fer-vos partícip dels vostres drets i obligacions. L'usuari haurà d'emplenar els formularis de sol·licitud amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades, i serà informat en aquell mateix moment d'aquelles dades d'emplenament obligat i les seves conseqüències en cas de no fer-ho. Així mateix, amb l'acceptació, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces.

Per a més informació sobre el tractament de les vostres dades conforme al Reglament General de Protecció de Dades – RGPD punxi aquí

3.- Mesures de seguretat

A FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH som conscients de la importància que tenen per a vostè les seves dades personals. Per això, assumim un compromís de transparència en tot allò referent a la privacitat i seguretat de la informació que tractem. Ens esforcem en adoptar totes les mesures de seguretat necessàries per garantir la protecció de les dades personals que tractem, i estem altament compromesos amb la seva millora contínua, adaptant-nos a la legislació vigent ia la tecnologia disponible a cada moment.

Per això, FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH us informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural.

FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació a l'organització, com l'establiment de limitacions a l'ús del correu electrònic a l'hora d'enviar dades o documents de caràcter confidencial. Tot i això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. En aquest mateix sentit, és important destacar que el personal de COL·LEGI SA REAL en contacte amb la informació dels diferents formularis on-line està obligat a mantenir en secret totes les dades tractades amb motiu de l'exercici del seu treball, i a utilitzar-les únicament en la forma que exigeixi l'exercici de les seues funcions.

COL·LEGI SA REAL contínuament manté la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

4.- Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades podran adreçar-se a FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH, en qualitat de titular i responsable del fitxer, per tal de poder exercitar gratuïtament els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i altres drets reconeguts als arts. 15 a 22 del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Atès el caràcter confidencial de la informació, vostè no podrà exercitar els seus drets telefònicament, ja que aquest mitjà no permet acreditar la identitat com a titular de les dades registrades. L'interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit adreçada a COL·LEGI SA REAL, Avinguda Ignasi Wallis s/n (07800) Eivissa - Illes Balears oa l'adreça de correu electrònic info@sareal.es acreditant la seva identitat mitjançant fotocòpia del seu D.N.I., i amb la següent referència a la seva carta o e-mail: "LOPD-COL·LEGI SA REAL".

 • Dret d'accés (art. 15 RGPD)
 • Vostè té dret a obtenir de FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH confirmació de si estem o no tractant les dades personals. En aquest cas teniu dret d'accés a aquestes dades personals i a la informació següent:

  • Finalitat del tractament;
  • Categoria de les dades personals que es tracten;
  • Destinataris o categories de destinataris als quals se'ls comunicaran aquestes dades;
  • Termini previst de conservació o, si no és possible, els criteris per determinar-los;
  • L'existència del dret a sol·licitar del responsable del tractament la rectificació o la supressió de dades personals o la restricció del tractament de les dades personals relatives a l'interessat o a oposar-se al tractament d'aquestes dades;
  • Existència del dret a presentar una reclamació davant de l'autoritat de control;
  • Quan les dades personals no s'hagin obtingut de l'interessat, se us facilitarà qualsevol informació disponible sobre el seu origen;
  • L'existència de decisions automatitzades, és a dir, sense cap intervenció humana, inclosa l'elaboració de perfils, i, almenys en aquests casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d'aquest tractament per a l'interessat.
 • Dret de rectificació (art. 16 RGPD)
 • Vostè té dret a obtenir de FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin. Tenint en compte els fins del tractament, vostè tindrà dret que es completin les dades personals que siguin incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

 • Dret de supressió, “dret a l'oblit” (art. 17 RGPD)
 • El dret de supressió us dona dret a obtenir la supressió de les dades personals que us concerneixin, quan concorri alguna de les circumstàncies següents: FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH

  • Ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats;
  • Quan l'interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament i aquest no es basi  en un altre fonament jurídic.
  • Quan l'interessat s'oposi al tractament i no prevalguin altres motius legítims per al tractament.
  • Quan les dades personals hagin estat tractades il·lícitament.
  • Quan les dades personals s'hagin de suprimir per complir una obligació legal establerta en el dret de la Unió o dels estats membres que s'apliqui al responsable del tractament.
  • Quan les dades personals s'hagin obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçades a menors
 • Dret d'oposició (art. 21 RGPD)
 • Vostè tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals siguin objecte de tractament.

  En aquests casos, FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH deixarà de tractar les seves dades personals, llevat que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l'interessat, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

 • Dret a la portabilitat de les dades (art. 21 RGPD)
 • Aquest dret només es pot exercir:

  • Quan el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats;
  • Quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte;
  • Quan l'interessat ho sol·liciti respecte a les dades que hagi proporcionat al responsable i que li concerneixin, incloses les dades derivades de la pròpia activitat de l'interessat.

  En canvi, no és aplicable:

  • A les dades de terceres persones que un interessat hagi facilitat a un responsable.
  • En cas que l'interessat hagi sol·licitat la portabilitat de dades que li incumbeixin però que hagin estat proporcionades al responsable per tercers.
 • Dret a la limitació del tractament (art. 18 RGPD)
 • La limitació de tractament suposa que, a petició de l'interessat, no s'aplicaran a les vostres dades personals les operacions de tractament que en cada cas correspondrien.

  Es pot sol·licitar la limitació del tractament quan:

  • L'interessat ha exercit els drets de rectificació o oposició i el responsable està en procés de determinar si escau atendre la sol·licitud.
  • El tractament és il·lícit, cosa que determinaria l'esborrament de les dades, però l'interessat s'hi oposa.
  • Les dades ja no són necessàries per al tractament, que també en determinaria l'esborrat, però l'interessat sol·licita la limitació perquè les necessita per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a no ser objecte de decisions individualitzades (art. 22 RGPD)
 • Vostè té dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que hi produeixi efectes jurídics o l'afecti significativament de manera similar.

  Això queda exceptuat:

  • Quan està autoritzada pel dret de la Unió o dels estats membres.
  • Quan sigui necessària per a la subscripció o l'execució d'un contracte entre l'interessat i un responsable del tractament.
  • Quan es basi en el consentiment explícit de l'interessat.

5.- Ús de cookies i recollida de dades estadístiques

FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH utilitza en aquest lloc web cookies pròpies i de tercers.

Què són les galetes?

Una galeta és un petit fitxer de text que s'emmagatzema al vostre navegador quan visita gairebé qualsevol pàgina web. La seva utilitat és que la web sigui capaç de recordar la vostra visita quan torneu a navegar per aquesta pàgina.

Quines cookies pròpies utilitzem?

Galetes de sessió: els llocs web no tenen memòria. Sense aquestes galetes, un usuari que anés d'una pàgina a una altra dins del mateix lloc web seria tractat com un visitant completament nou cada cop que passés d'una pàgina a una altra. Les galetes de sessió permeten a aquest lloc web mantenir un seguiment de la navegació de l'usuari d'una pàgina a una altra d'aquest lloc web, de manera que no us demanarà la informació que ja us hagi demanat anteriorment. Aquestes galetes permeten a l'usuari moure's per les diferents pàgines d'aquest lloc web de manera ràpida i fàcil, sense haver-se d'autentificar de nou o tornar a iniciar el procés a cada zona que visiteu.

Podeu ampliar la informació consultant la nostra Política de Cookies

Quines galetes de tercers fem servir?

En aquest lloc web fem servir cookies de tercers, concretament les de anàlisis de Google, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal del qual és en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”).

Google Analytics utilitza “cookies d'anàlisi”, que són arxius de text ubicats al vostre ordinador, per ajudar al lloc web a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la galeta sobre el seu ús del lloc web (incloent-hi la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del lloc web, recopilant informes de l'activitat del lloc web i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del lloc web i l'ús d'Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la vostra adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google.

Podeu rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del vostre navegador, però, heu de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionabilitat del nostre lloc web . En utilitzar aquest lloc web vostè consent el tractament d'informació sobre vostè per Google en la forma i per als fins a dalt indicats.

Per a més informació podeu consultar els següents enllaços:

https://policies.google.com/?hl=es https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

6.- Xarxes Socials – Plugins

Aquesta pàgina web no utilitza “plug-ins” de xarxes socials. Únicament conté botons amb enllaços externs als perfils del COL·LEGI SA REAL i botons per compartir continguts propis a aquestes xarxes socials. Els botons es poden reconèixer pel distintiu de la xarxa social (per exemple, la silueta d'un ocell blau en vol de Twitter o una “f” de color blau de Facebook). Per tant, el vostre navegador no establirà una connexió directa amb els servidors de la xarxa social a menys que feu clic en aquests botons per sortir del nostre lloc web. FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH es limita a comptabilitzar, de forma anònima, els clics realitzats als botons per compartir cadascun dels seus continguts.

7.- Política sobre ús infantil

Aquest lloc web no està dirigit a nens menors de catorze (14) anys, ni demanem deliberadament informació d'aquestes persones. Si l'usuari fos menor d'aquesta edat, cal que compti amb el consentiment previ dels seus pares, tutors o representants legals abans de procedir a la inclusió de les seves dades personals en qualsevol dels formularis d'aquest lloc web. No obstant això, si els pares, tutors o representants legals dels menors consideren que els seus fills o tutelats ens han proporcionat dades personals, sense el seu consentiment, s’han de possar en contacte amb nosaltres escrivint a l'adreça que figura a l'apartat número 4 d'aquesta Política de privacitat.

FUNDACIÓ DIOCESANA ISIDOR MACABICH s'eximeix de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

8.- Enllaços

Aquesta Política de Privacitat només és aplicable al lloc web de COL·LEGI SA REAL.

Aquest lloc web conté enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes a la de COL·LEGI SA REAL. En accedir a aquests llocs web vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vostè pot acceptar o rebutjar les galetes de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

9.- Modificació d'aquesta Política de Privacitat

COL·LEGI SA REAL es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d'acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudencial. En aquests supòsits, COL·LEGI SA REAL anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

L'ús dels formularis de registre després de l'efectivitat dels canvis introduïts implica l'acceptació d'aquests.