Caràcter propi i identitat

La Fundació Diocesana Isidor Macabich, persona jurídica sense ànim de lucre, que té com a finalitat la promoció cultural i educativa en totes les seves dimensions, dirigeix i gestiona el centre escolar Sa Real de la Diòcesi d’Eivissa, pel que fa a l’actual legislació escolar.

L’assoliment de les metes i valors que proposa el caràcter propi del centre exigeix que els pares dels alumnes, els professors, el personal no docent i els alumnes, en incorporar-se al centre escolar, el coneguin, l’acceptin lliurement, i es comprometin a posar-lo en pràctica.

El centre escolar Sa Real, vinculat des del seu origen a la Diòcesi d’Eivissa i Formentera, fonamenta la seva acció de l’ensenyament i educació en els principis de la doctrina catòlica i s’adhereix a les directrius pastorals diocesanes, dins del respecte a la llibertat de consciències.

Els pares i mares, primers i principals responsables de l’educació dels seus fills i filles, tenen el dret i la responsabilitat de triar el tipus d’educació i el centre que desitgin. Aquest centre escolar que dirigeix i gestiona la Fundació Diocesana Isidor Macabich està obert a tots, sense cap tipus de restricció, segons la legislació escolar corresponent.

Aquest centre escolar valora la formació que els alumnes reben de la seva família i tracten d’integrar-la en el procés educatiu escolar. Al mateix temps, promouen iniciatives d’educació familiar per a què els pares puguin perfeccionar la seva funció educativa i comprendre millor la responsabilitat que tenen respecte als seus fills.

El centre educatiu, a més, promou una educació de qualitat al servei del creixement total i harmònic de la persona; la participació crítica i creativa en la vida familiar, escolar i social; i l’assoliment d’un sentit més perfecte de la veritat, que els permeti adoptar decisions lliures i responsables.

Participació i gestió

La participació activa, coordinada i corresponsable dels estaments implicats a l’escola construeix la Comunitat Educativa. Per això, és necessària per a la bona marxa dels centres escolars.

El Consell Escolar, segons la legislació escolar vigent, és el primer òrgan representatiu de la Comunitat Educativa. El seu bon funcionament requereix competència, responsabilitat de tots els seus membres i coherència amb el Projecte Educatiu.

La Direcció Tècnica de cada centre té la missió de crear un clima apropiat en el Claustre de Professors a fi d’aconseguir el desenvolupament harmònic i coherent del Projecte Educatiu i Curricular, i també coordinar els diferents Departaments. Al director del centre li correspon fer complir el Reglament d’Organització i Funcionament.

Les famílies dels alumnes tenen un paper irrenunciable en el centre educatiu. Ofereixen les seves iniciatives a través dels òrgans de representació legalment constituïts: Consell Escolar i APIMA.

La Fundació, entitat que dirigeix i gestiona el centre Sa Real, compta amb la col·laboració de les famílies per a realitzar altres accions educatives i recreatives que completin la formació dels seus fills, segons el Projecte Educatiu.

El centre escolar promou la participació dels alumnes en l’àmbit de l’aula mitjançant assemblees, tutories i altres formes de participació responsable i educativa.

Horari del centre

Dies Jornada Horari
De dilluns a dijous Partida de 9.00 a 12.00 i de 15.00 a 17.00 hores
Divendres Contínua de 9.00 a 14.00 hores
Dies Jornada Horari
De dilluns a divendres Contínua de 8.15 a 14.15 hores
Dies Jornada Horari
Dilluns i dimarts Contínua de 8.15 a 15.10 hores
De dimecres a divendres Contínua de 8.15 a 14.15 hores

Les nostres instal.lacions

Tour 360


El col·legi Sa Real compta amb una gran varietat d’instal·lacions d’ús acadèmic. El centre distribueix les seves instal·lacions en una superfície aproximada de 9000 m2, fet que comporta que disposi de diverses d’aules i espais, adaptats a les necessitats acadèmiques i personals de l’alumnat. Totes aquestes aules estan equipades amb les últimes innovacions tècnico-pedagògiques, per oferir el millor resultat dins del procés educador.

Sa Real està formada per un conjunt d’edificis relacionats i comunicats entre ells. D’una banda, es troba l’emblemàtic edifici de “Juan XXIII” on se situen els alumnes d’infantil i primària. També disposa de sala de mestres, cuina, menjador, aula d’audició i llenguatge, aula de reforç - PT i la secretaria general del centre.

D’altra banda, a l’edifici de secundària "Santo Domingo Savio" es troben els alumnes de Secundària i Batxillerat. Aquest compta, a més de les aules ordinàries, amb laboratoris, aules de suport, biblioteca, aula d’informàtica, aula d’innovació tecnològica, aula d’audiovisuals, aula de música, aula d’usos múltiples i la seva pròpia secretaria.

D’altra banda, a l’edifici de secundària "Santo Domingo Savio" es troben els alumnes de Secundària i Batxillerat. Aquest compta, a més de les aules ordinàries, amb laboratoris, aules de suport, biblioteca, aula d’informàtica, aula d’innovació tecnològica, aula d’audiovisuals, aula de música, aula d’usos múltiples i la seva pròpia secretaria.

En total, disposa de més de 40 aules de diversa índole: diverses aules polivalents, sales de conferències, menjador escolar, aula de psicomotricitat, gimnàs, aules d’audiovisuals i d’informàtica, aules per a l'expressió artística, així com gran varietat de pistes esportives i un pavelló poliesportiu, amples zones de joc, parc infantil i capella.

Totes les seves aules compten amb xarxa wifi, cobrint el 100% de les seves instal·lacions amb accés a Internet, utilitzant diverses intranet destinades cadascuna a un públic preferent (alumnat, professorat i visitants). A més, la majoria de les seves aules comencen a comptar amb ordinador portàtil, connectat a un projector i a una pissarra digital, que serveix al docent com a pissarra digital interactiva. És una eina útil a l’hora d’aprofitar les noves tecnologies dins l’aula.

El col·legi compta amb una biblioteca per a l’ús de l’alumnat, amb horaris d’estudi adaptats als esbarjos, per la qual cosa tot aquell estudiant que decideixi avançar la seva tasca al centre, té l’espai i els mitjans per fer-ho. Aquesta biblioteca compta també amb punts d’accés a Internet, per completar les competències digitals dels alumnes, en el seu temps d’estudi.

També disposa d’una capella amb capacitat per a 50 persones situada a la planta baixa de l’edifici Santo Domingo Savio. És un lloc que els alumnes freqüenten per a les celebracions i oracions dels diferents temps litúrgics acompanyats pel sacerdot del centre. Queda oberta tots els dies en les hores de pati per a aquells que vulguin apropar-se a tenir un moment de trobada personal amb Crist.

Finalment, i de construcció més recent, el centre compta amb el Pavelló “Sant Joan Pau II”. Es tracta d’unes instal·lacions esportives que disposen d’una pista central i tres pistes transversals equipades amb porteries, cistelles i marcadors a totes elles, fet que permet la pràctica de tres esports, partits, classes o activitats simultànies. Dins de les instal·lacions es poden practicar futbol sala, handbol, bàsquet, voleibol, tir amb arc, bàdminton i psicomotricitat, entre d’altres esports. A més, té quatre vestuaris i una graderia en un dels fons.