Missió, visió i valors

Missió

Evangelitzadora i educativa. Com a centre educatiu que pertany a la diòcesi d'Eivissa, la nostra missió és l’educació integral de nens i joves de 3 a 18 anys, desenvolupant els currículums oficials des dels valors propis de l’humanisme cristià. Tot això es porta a terme donant a conèixer l’Evangeli i els seus valors des de l’excel·lència en la pràctica educativa i en els resultats acadèmics. D’aquesta forma, es promouen persones lliures i responsables en la millora de la societat.

Visió

El CC Sa Real es projecta com un referent cultural i acadèmic, reconegut a Eivissa i fora d’ella, per aportar un significatiu “valor afegit” als seus alumnes. Tot això es reforça fomentant un respecte cap a les diferents opcions ideològiques i religioses, sempre que es puguin percebre i viure els valors propis de l’Evangeli.

Ben definit i que ens ajudi a assumir una clara identitat. Que tots els agents educatius sàpiguen quin és l’objectiu i el camí a seguir.
Establiment d’una metodologia basada en projectes, aprenentatge cooperatiu, intel·ligències múltiples, destreses de pensament i plataformes digitals.
Treballar per un claustre ben preparat i compromès amb el centre perquè col·labori en el procés d'actualització metodològica.
Alumnes i alumnes competents i amb valors, sobretot basats en l'Evangeli i en el compromís social.
Arrelada en tot el centre educatiu i que implica a tots els agents (professorat, alumnat, famílies, personal no docent, etc.)

Valors

Els valors que són recollits a l’ideari de la Fundació Diocesana Isidor Macabich i als seus centres educatius, i que orienten la pràctica educativa al centre i es transmeten a l’alumnat són: vida, pau, llibertat, justícia, solidaritat, tolerància, treball, medi ambient, família, llengua, autoestima i transcendència.

Es treballa per un ambient educatiu en el qual es promouen valors com el respecte, la tolerància, la bona convivència, l’alegria i l’esperit de família.

Esperit de servei i de generositat. Es promou la solidaritat cap als més necessitats mitjançant diferents accions i campanyes: “Bocata solidari”, “Run for children”, “Campaña Domund”, “Visites a Càrites Diocesana”, etc.

Els educadors i educadores conviuen amb els educands des d’una actitud de presència educativa i des d’un compromís per a l’acompanyament personal.

Els docents són persones implicades en el seu treball i mostren una clara vocació professional.

Metes educatives

Sa Real promou una educació de qualitat al servei del coneixement total i harmònic de la persona; la participació crítica i creativa en la vida familiar, escolar i social; i l’assoliment d’un sentit més perfecte de la veritat, que els permeti adoptar decisions lliures i responsables.

Arre1lat a la vida i cultura de les Pitiüses, s’educa els alumnes a través de l’assimilació sistemàtica i crítica dels distints sabers científics i humanistes, l’aprenentatge de destreses, i la proposta de valors que orientin les seves decisions i comportaments. Entre aquests valors, il·luminats per l’Evangeli, destaquem els següents:

 • Vida, do rebut que s’ha de respectar i fomentar.
 • Pau, gran tasca a favor de l’harmonia personal i la convivència, fonament d’un esperit dialogant i allunyat de tota violència.
 • Llibertat personal, alliberació de condicionaments interns i externs; capacitat per a buscar i acceptar la veritat.
 • Justícia, exigència d’igualtat entre les persones i respecte de la seva dignitat, que es concreta en propostes de fraternitat i defensa dels drets de tots.
 • Solidaritat, determinació ferma i constant de decidir-se pel bé de tots, és a dir, bé comú.
 • Tolerància, acceptació de tota persona, respecte a les diferents formes de pensar i actuar, sense renúncia a la veritat.
 • Treball, desenvolupament de la pròpia persona i aportació a la societat.
 • Medi Ambient, àmbit on s’aprèn a ser una persona i a conviure amb la resta.
 • Llengua, realitat configuradora de la identitat personal i col·lectiva, clau per a desxifrar el significat de la realitat i instrument d’una comunicació més autèntica.
 • Autoestima, capacitat per a respectar-se, confiar en les possibilitats pròpies i acceptar-se a un mateix.
 • Transcendència, manifestació de la dimensió espiritual i religiosa de l’ésser humà.

Criteris pedagògics

El procés educatiu del nostre centre escolar s’orienta pels següents criteris pedagògics:

 • Ensenyament personalitzat que atén les necessitats i qualitats personals de cada alumne, respectant el seu propi ritme de maduració, acceptar com és, i inspirar confiança i seguretat.
 • Ensenyament actiu que estimuli la participació dels alumnes en el procés d’aprenentatge, promogui el seu esforç personal i l’estima pel treball ben fet. Són especialment valorats l’esforç i la capacitat de superació de cada alumne.
 • Ensenyament complet que atén els aspectes intel·lectuals, tècnics, culturals, esportius, estètics, socials i espirituals.
 • Treball en equip, intercanvi d’experiències, participació en la investigació sobre continguts de l’ensenyament i temes educatius.
 • Educació moral que susciti i desenvolupi en els alumnes una disposició estable per a triar i fer el bé que els capaciti per a viure amb dignitat.
 • Educació per a la solidaritat i temps lliure mitjançant diverses propostes culturals, de voluntariat social, esportives i lúdiques.
 • Atenció a la relació amb la família, punt de referència permanent del procés educatiu, mitjançant l’acció tutorial.
 • El conjunt de l’acció educativa promourà la relació i el coneixement de la realitat pluricultural actual.
 • La nostra proposta educativa, conscient del valor que té la llengua en la configuració de la personalitat i de la societat, procurarà l’ús correcte i l’estima social tant del català, propi de les Pitiüses, com del castellà, llengua comuna de tot l’Estat Espanyol.
 • Ensenyança religiosa sistemàtica i progressiva, com a condició necessària per a comprendre la nostra tradició cultural i factor d’alliberació i humanització en el creixement de la persona i en la recerca del sentit de la vida.
 • La tasca educativa en els centres es completa mitjançant una oferta de Pastoral Educativa que pretén, pels que lliurement ho desitgin, una síntesi viva entre cultura, fe i vida, la celebració de la fe i la participació en les activitats pastorals de la Diòcesi.

Comunitat educativa

La vida escolar del centre es desenvolupa a partir de la Comunitat Educativa, formada pels pares, professors/es, personal no docent i alumnes.

Són els primers educadors dels seus fills. La seva presència en el centre, el seu contacte i l’estreta col·laboració amb els professors és de primordial importància. La direcció del centre estarà atenta a les seves iniciatives, sempre canalitzades des dels seus òrgans representatius, especialment l’APIMA del centre i els representats del Consell Escolar.

Amb la seva competència professional, acollida dels valors cristians i integrada de vida, juntament amb l’apropament als alumnes, especialment als més necessitats d’ajuda, els professors són impuls i recolzament de la vida del centre educatiu. Cada professor/a valora, respecta i tracta de posar en pràctica el contingut del Caràcter Propi de Centre, plasmat en el Projecte Educatiu, i assumeix les responsabilitats establertes a través del Reglament de Règim Intern.

Amb el seu “saber fer” i el testimoni de la seva vida contribueixen a que els alumnes apreciïn la responsabilitat, l’ajuda als altres i el treball de cada dia.

Amb l’activitat escolar i la participació en la vida del centre, fan possible que es puguin arribar a les metes educatives que promou el conjunt de la Comunitat Educativa.

La Comunitat Educativa roman unida pel fet d’exercir una missió compartida entre tots els seus membres: la formació integral dels seus alumnes segons les “metes educatives” que assenyala el Projecte Educatiu de Centre i es concreten a la Programació General Anual.

Projecte lingüístic

La Comunitat Educativa roman unida pel fet d’exercir una missió compartida entre tots els seus membres: la formació integral dels seus alumnes segons les “metes educatives” que assenyala el Projecte Educatiu de Centre i es concreten a la Programació General Anual.

Especificació de les àrees, matèries o mòduls que s’impartiran en cada una de les llengües.

Coneixement de si mateix i autonomia personal Català
Coneixement de l’entorn Català
Psicomotricitat i educació física Català
Música Castellà
Anglès Anglès
Llenguatges: comunicació i representació Català
Llenguatge matemàtic Castellà
Religió Català
  CATALÀ CASTELLÀ
  1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t
Anglès                        
Medi 2 2 2 2 2 2            
Castellà             3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Català 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5            
E. Artística             2 2 2 2 2 2
E. Física 2 2 2 2 2 2            
Matemàtiques             2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Religió 1 1 1 1 1 1            
Tutoria             1 1 1 1 1 1
Sit. Apren. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TOTAL 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 11 11 11 11 11 11
  CATALÀ CASTELLÀ
  1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t
Matemàtiques         4 3 4 3
CCSS 3 3 3 3        
Biologia 3   2          
Física i química           3 2  
Plàstica           3    
Tecnologia   3         2  
Música 3              
Religió         1 1 1 1
Optativa 2 2 2          
ED. valors cívics       2        
E. Física 2 2 2 2        
* L’ alumne tria 3 assignatures d’ opció. EL PLC s ‘ha pensat per a que quedi de manera equilibrada tenint en compte les opcions més triades els darrers anys
b) Digitalització. // d) Expressió Artística. //h) Música. //i) Segona Llengua Estrangera.
Biologia i Geologia       3*        
Física i Química               3*
Economia i Emprenedoria               3*
Llatí       3*        
Formació i Orientació Personal i Professional               3*
Tecnologia       3*        
Tutoria 1 1 1 1        
  CATALÀ CASTELLÀ
  1r 2n     1r 2n    
E.Física 3              
Geografia i Història           3    
Català 3 2            
Castellà         3 3    
Llengua Estrangera                
Filosofia 3 3            
Tutoria   1     1      
TRB         2      
** 1r i 2n Batxillerat.
L’alumne tria 3 assignatures de modalitat i una optativa. EL PLC s’ha pensat per a que
quedi de manera equilibrada tenint en compte les opcions més triades els darrers anys.
Matemàtiques I.
Matemàtiques Aplicades a les C.
Socials I.
Llatí
3** 4**            
Física i Química 3** 4**            
Economia 3** 4**            
Biologia, Geologia i Ciències Ambientals.          3** 4**    
Dibuix Tècnic I.         3** 4**    
Història del Món Contemporani.                
OPTATIVA
 1. Qualsevol matèria de modalitat de primer curs.
 2. Història i Cultura de les Illes Balears.
 3. Programació i Tractament de Dades I.
 4. Segona Llengua Estrangera I (d’oferta obligada per al centre).
 5. Tècniques Experimentals.
 6. Psicologia (2batx)

Pla d'acció tutorial

Destacar, dins del projecte de centre, que la funció tutorial és posar en primer plànol les característiques de l'educació i donar més pes al caràcter personalitzat, individualitzat, integral i divers de l'ensenyament, enfront de la parcel·lació en matèries i la desaparició de l'individu en el grup, segons els següents principis:

 • Personalització: s'educa a la persona com a tal, per al desenvolupament de la personalitat de cadascun.
 • Individualització: s'educa a persones concretes, amb característiques individuals, que s'han de respectar, aprofitar i enriquir, no a abstraccions o a col·lectius.
 • Integració: s'educa a la persona completa, integrant els diferents àmbits de desenvolupament i les línies educatives; en contraposició a la parcel·la educativa o dels coneixements.
 • Diversificació: s'educa ajustant l'ensenyament a les necessitats educatives dels alumnes mitjançant les oportunes adaptacions curriculars, metodològiques i d'accés, adequant l'escola a l'alumne, a les seves característiques, amb les seves aptituds, interessos i motivacions diferencials.

Fonamentació

L'acció tutorial té caràcter de coordinació docent i és l’encarregada d'atendre a les dificultats d'aprenentatge dels alumnes, de facilitar la integració d'aquests en el grup-aula i en la vida del centre, de canalitzar els seus problemes i inquietuds, de canalitzar el seu procés d'avaluació, d'informar els pares de tot el concernent a l'educació dels seus fills i d'actuar els tutors com a mediadors entre pares, mestres i alumnes.

L'acció tutorial ha de ser considerada com un procés que ha de reunir una sèrie de característiques:

 1. Ser contínua i oferir-se a l'alumne al llarg dels diferents nivells de la seva escolaritat.
 2. Implicar de manera coordinada a les diferents persones i institucions que intervenen en l'educació: professors, escola, família i mitjà social.
 3. Atendre les peculiars característiques de cada alumne.
 4. Capacitar els individus per a la seva pròpia auto-orientació i crear en ells de manera progressiva una actitud cap a la presa de decisions fonamentals i responsables sobre el seu propi futur, primer, a l'escola, davant les diferents opcions educatives, i després davant les diferents alternatives de vida social i professional.

Organigrama del centre

Equip directiu

Director titular
Juan Antonio Cuesta Bermudo
Director pedagògic
Daniel Torres Colomar
Cap d’estudis secundària
Ana María Gómez Medina
Cap d’estudis primària
Maria del Carmen Serra Riera
Secretari
Pablo Peñalva Hortal
Capellà
Fabián Andrés Rodríguez Bonilla
Orientadora
Katia Roselló Montelongo

Mestres tutores Infantil

 • Beatriz Cardona Tur
 • Esperanza Reina Escandell
 • Francisca Viñas Tur
 • Isabel Sempere Blat
 • Maria Costa García
 • María de las Nieves Pascual Tur
 • María del Mar Mateu Arnau
 • Nuria Ceballos Pérez

Coordinadors d'Infantil i Primària

Coordinadora d’Infantil
María Costa García
Coordinadora Primer Cicle
Verónica Tur Tur
Coordinador Segon Cicle
María Emilia Hortal Navarro
Coordinadora Tercer Cicle
Evaristo Ribas Boix

Mestres tutors i tutores Primaria

 • Asunción Yeste González
 • Catalina Begoña Fernández Tur
 • Catalina Bonet Roig
 • Cristian Antuori Torres
 • Ester Ferragut López
 • Eva María Martínez Melero
 • Evaristo Juan Ribas Boix
 • Jaume Muntaner Guasch
 • Juan Antonio Cuesta Bermudo
 • Leticia Aina Marí Ferrer
 • Manel Benidel Varó Guasch
 • María del Carmen Serra Riera
 • María Emilia Hortal Navarro
 • Miquel Serra Costa
 • Sònia Trujillo Pérez
 • Verónica Tur Tur

Coordinadors departaments

Ambientació de Centre
Juan Roig Planells
Innovació Educativa
Manel Benidel Varó Guasch
Orientació
Katia Roselló Montelongo
Pastoral Primària
Beatriz Cardona Tur
Pastoral Secundària
Sonia Ruiz Hombrebueno
Salut
Jessica Pérez Paredes
Comisió del Mediambient
Pablo Penalba Hortal

Mestres especialistes d'Infantil i Primària

 • Cristina Català Escandell
 • Enrique Canet Prats
 • Francisco Javier Ferrer Planells
 • Irene González Hormigo
 • Jessica Pérez Paredes
 • Juan Roig Planells
 • Marina Ferrer Desclaux
 • Toni Gino Corona Lattanzi
 • Vicente Ribas Boix

Professors i professores Secundària

 • Ana María Gómez Medina
 • Ana María Tur Serra
 • Antoni Serra Planells
 • Ángeles Palau Costa
 • Belén Yeste González
 • Carmen Comas Castro
 • Carol Chan Chan
 • Catalina Roselló Montelongo
 • César Prohens Costa
 • Cristina Reche Carpio
 • Daniel Torres Colomar
 • David Espinosa Moreno
 • Eduardo Santolaria Duaso
 • Elsa Pacheco Cardona
 • Eva Artiga Marí
 • Francisca Tur Riera
 • Gabriel Molina Marí
 • Laura Nin Montblanch
 • Lucia López Ripoll
 • Manuel Sancho Sánchez
 • Marina Tur Romero
 • Nuria García Bonilla
 • Neus Marí Costa
 • Pablo Penalba Hortal
 • Pilar Gancedo Brea
 • Sara Durán Ortega
 • Sílvia Torres Bonet
 • Sonia Ruiz Hombrebueno
 • Toni Gino Corona Lattanzi
 • Yolanda Pascual Tur

Secretaria i serveis administratius

 • Antoni Ferrer Marí
 • David Martínez Ceballos

Responsables de manteniment

 • Manuel Fernández Pastor
 • Milton Ferreira Perroni

Responsables de cuina i menjador

 • Dolores Perea Montiel
 • Elisabet Racero Martínez
 • Patricia Lilian Valdez Ramos
 • Pilar Martínez Gázquez

Responsables de neteja

 • Dennis del Rocío Pincay Mendoza
 • María Piedad Moreno García
 • Miren Karmele Laucirica García
 • Teresa Jiménez Romero

Consell escolar

Representants Fundació
Juan Antonio Cuesta Bermudo
Juan Luis Cerdá Juan
Margarita Soriano Guasch
Vicente Ribas Prats
Representants docents
Beatriz Cardona Tur
César Prohens Costa
Daniel Torres Colomar
Manel Baró Guasch
Representants famílies
Marta Ruiz Cortés
Mª Teresa Martínez López
Mónica Bufí Tur
Verónica Rodríguez Rodríguez
Representants alumnes
Mar González Muñoz
Ramón Rovira Gómez
Representants PAS
Manuel Fernández Pastor
Secretària
Verónica Rodríguez Rodríguez

Innovació tecnològica

A partir del curs 2018 - 2019 s’inaugura al centre l’Aula d’Innovació Tecnològica, amb la col·laboració del nostre Partner Tecnològic - Educatiu “ICONO”. Aquesta aula està dotada de 10 robots LEGO® MINDSTORMS Education EV3) per a educació secundària, 10 robots LEGO® Education WEDO 2.0 per a educació primària, 12 drons i 1 impressora 3D.

La introducció de la programació, la robòtica i la dronòtica serà progressiva, iniciant-se en els cursos de 5è i 6è de Primària, i 1r i 2n de Secundària, ampliant-se a la resta de cursos durant els següents trimestres del curs escolar. Tot el treball està coordinat pel Departament d'Innovació Tecnològica, format per tres mestres de primària i tres professors de secundària de la branca científico - tecnològica.

I per què s'aposta per la innovació tecnològica?

Perquè recolza l’alumnat a aplicar els seus coneixements i capacitats de física, matemàtiques, lògica, programació, disseny i planificació. També desenvolupa altres habilitats que s’adquireixen com: pensament lògic, treball cooperatiu, treball sobre projectes i resolució de problemes. És una experiència única, on als nens i nenes se’ls ofereix l'oportunitat d’enfortir la seva imaginació i creativitat, aplicant-la a models tecnològics recolzats amb models pedagògics, els mateixos que reforcen el procés d’ensenyament-aprenentatge. Amb aquesta metodologia es garanteix un major aprenentatge en la branca de ciència i tecnologia aplicada a problemes reals.

Convivències, excursions i sortides

Pastoral

El Col·legi Sa Real ofereix una formació integral de la persona. És una opció fonamental del col·legi ser una plataforma per a l’evangelització i per a la formació cristiana. La vivència de la fe, la seva expressió, la celebració cristiana, l’anunci de l’Evangeli i l’educació en la fe ocupen un lloc privilegiat en el col·legi, sempre en un clima de respecte i llibertat, en diàleg amb la cultura actual i en actitud compromesa amb la realitat social i eclesial. Tot això queda recollit a la programació anual del col·legi.

En horari escolar hi ha diverses accions: oració del matí, classes de religió, celebracions puntuals, convivències, campanyes, decoració, dia del Patró, etc. Tot això s’anima des de l’“Equip de Pastoral” format pel sacerdot del centre i un mestre o professor representant de cada cicle i etapa educativa.